bí quyết tạp dựng thương hiệu

Làm thế nào để khai thác sức mạnh từ câu chuyện của thương hiệu

Cuối cùng, câu chuyện thương hiệu của bạn nên là cốt lõi trong tất cả các nỗ lực tiếp thị của nhà hàng trong tương lai. Ban đầu nó là một đứa trẻ yên lặng. Đọc rất nhiều sách. Đó là những miêu tả của anh trai ông về ông, rằng nó không được “tài